Chính sách bảo mật

Thông tin cá nhân


  Trang web này không thu thập hoặc truyền tải bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của người dùng. Không có thông tin cá nhân nào được sử dụng, lưu trữ, bảo mật hoặc tiết lộ bởi các dịch vụ mà trang web này hoạt động.

Thông tin kĩ thuật


  Hiện tại, không có thông tin kỹ thuật nào được gửi hoặc lưu trữ (chẳng hạn như địa chỉ IP được bao gồm trong các lệnh gọi HTTP mà trang web thực hiện). Nhưng chúng tôi có quyền thu thập những thông tin đó trong các phiên bản sau để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho bạn. Sau đó, chúng tôi sẽ cập nhật chính sách bảo mật này.

Các bên thứ ba


  Nếu trang web sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba, việc sử dụng thông tin của họ sẽ bị loại trừ khỏi chính sách bảo mật này. Bạn sẽ được thông báo rõ ràng về các bên thứ ba có liên quan đến trang web và chúng tôi sẽ đảm bảo bộ dữ liệu rất tối thiểu được đặt cho các bên thứ ba đó.

Báo cáo vi phạm hoặc nhận thêm thông tin


  Nếu bạn muốn báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm chính sách này hoặc biết thêm thông tin trên trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected].

Về